ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання послуг з навчання керуванню безпілотними повітряними суднами

 

Ця публічна пропозиція (далі – Оферта)  розміщена на веб-сайті  https://gda.com.ua/ у мережі Інтернет (далі – Веб-сайт) є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Дрон Академія», ЄДРПОУ 45331537, в особі  директора Гусаренко Марії Олегівни, яка діє на підставі Статуту (далі – Виконавець) укласти договір про надання послуг з навчання керуванню безпілотними повітряними суднами (далі – Договір), відповідно до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України на вказаних нижче умовах.

Пропозиція до підписання Договору адресована невизначеному колу клієнтів – дієздатних фізичних осіб (далі – Замовник), та є однаковою для всіх.

Відносини сторін регулюються цим Договором і положеннями законодавства України.

Цей Договір не регулює замовлення Послуг юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, які визначаються окремим договором.

У випадку незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

            ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт – повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Оферти без будь-яких винятків та / або обмежень і прирівнюється до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цьому Договорі. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати Навчального курсу та/або отримання доступу до Навчального курсу [як цей термін визначено далі].

Послуги – послуги, що надаються в процесі здійснення освітньої діяльності, результатом яких є досягнення Замовником рівня конкретних вмінь, навичок, оволодіння інформацією за обраним напрямком навчання у сфері керування безпілотними повітряними суднами, засобами (апаратами, комплексами, платформами), відпрацювання польотних та інших завдань, навичок маскування, навчання аеро-, фото-, відеозйомці (аеророзвідка).

Навчальний курс – це комплекс навчально-методичних матеріалів та навчальних регламентів у сфері керування безпілотними повітряними суднами (засобами, апаратами, комплексами, платформами тощо),  створений для організації індивідуального та групового навчання з використанням інноваційних навчальних компонентів (предметів вивчення, індивідуальних завдань, способів викладення, контрольних заходів тощо). Для кожного Навчального курсу розробляється окрема навчальна програма та встановлюється окремий Тариф [як цей термін визначено далі].

Матеріально-технічні засоби – засоби, що передаватимуться та будуть використовуватися Замовником під час надання Послуг, а саме: безпілотний літальний апарат (БПЛА) відповідно до обраного Навчального курсу, комп’ютери з інстальованими програмними забезпеченнями симуляції, планшети з інстальованим програмним забезпеченням «Кропива», засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, засоби ведення прямої трансляції та доступу до мережі Інтернет, виносні антени на щоглах, зарядні станції тощо.

Тариф – відомості про вартість Послуг та умови надання знижок, вказані на Веб-сайті.

Договір складається з розділів, котрі, в свою чергу, поділяються на пункти (п.) та підпункти (пп.). Назви розділів носять інформативний характер та не повинні враховуватися при трактовці умов Договору.

Терміни, котрі використовуються в даному Договорі, та не визначені ним, Сторони трактують в загальноприйнятому порядку.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник приймає (акцептує) цей публічний Договір шляхом заповнення реєстраційної форми щодо навчання на певному Навчальному курсі та здійснення оплати за цей Навчальний курс згідно Тарифу. Цими діями Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.2. Після його акцепту Замовником цей публічний Договір стає обов’язковим до виконання для Виконавця та Замовника.

1.3. Виконавець вправі в будь-який час вносити зміни та доповнення до цього Договору (викладати Оферту в новій редакції), проте в будь-якому випадку такі зміни публікуються і доводяться до загального відома шляхом їх публікування на Веб-сайті.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець на умовах цього Договору зобов’язується надати Замовникові Послуги згідно з обраним Навчальним курсом, а Замовник – прийняти і оплатити Послуги на умовах, визначених в цьому Договорі.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Особливості надання Послуг визначаються в інформації про Навчальний курс, обраний Замовником з-поміж інших запропонованих Виконавцем Навчальних курсів та публікуються на Веб-сайті.

3.2. Послуги надаються Замовникові на занятті в групі, онлайн або у приміщенні Виконавця з використанням його Матеріально-технічних засобів. Інша форма та місце навчання, може погоджуватися сторонами усно або засобами електронного зв’язку.

3.3. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, закінченням – останнє заняття за розкладом групи. Датою закінчення навчання, також, може вважатися дата написання письмової заяви про припинення навчання.

3.4. Кількість занять та час їх проведення визначається розкладом обраного Навчального курсу.

3.5. У випадку пропуску Замовником занять із будь-яких поважних причин, про які він сповістив Виконавця письмово,  сплачені кошти не повертаються, однак Виконавець може надати Змовнику додаткове заняття у складі іншої навчальної групи.

3.6. За відсутності Замовника під час проведення заняття із будь-яких причин, які не обумовлені заздалегідь із Виконавцем та/або Викладачем та від нього не залежать, заняття вважається проведеним і Замовник не можуть пред’являти претензій щодо надання Послуг та повернення коштів за дане заняття не здійснюється.

3.7. За результатами пройденого Навчального курсу Замовникові видається сертифікат про проходження курсу власного зразка. Сертифікат про проходження курсів видається за умови успішно складених іспитів.[1]

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати Замовнику Послуги, вказані в п. 2.1 Договору, належним чином і в строк відповідно до умов Договору з урахування положень чинного законодавства України.

4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та навчальною програмою, проводити заняття.

4.1.3. Попередити Замовника про відміну або перенесення заняття завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником було надано неактуальні контактні дані.

4.1.4. Забезпечити можливість доступу Замовника до навчальних матеріалів та Матеріально-технічних засобів.

4.1.5. Не розголошувати реєстраційні дані Замовника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.1.6. Не змінювати вартість Послуг, що вже оплачені Замовником.

4.1.7. Зберігати місце в групі за Замовником.

4.1.8. Приймати до розгляду пропозиції Замовника щодо покращення надання Послуг.

 

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

4.2.2. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні Послуг за Договором у випадку відсутності технічної можливості надання Замовнику Послуг.

4.2.3. Припинити надання Послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. При цьому вже здійснена оплата за Послуги не повертається Замовнику.

4.2.4. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані Послуг, визначених у п. 2.1 цього Договору, у випадку якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим замовникам Послуг — ефективно сприймати інформацію. У такому випадку здійснена оплата за Послуги не повертається.

4.2.5. Змінювати час або дні навчання, в тому числі враховуючі погодні умови, попередньо (не пізніше ніж за добу) зателефонувавши або повідомивши Замовника шляхом повідомлення, направленого на контактний номер телефону, вказаний при реєстрації, або іншими засобами електронного зв’язку.

4.2.6. На період надання Послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється Навчальний курс.

4.2.7. На свій розсуд забезпечувати Замовника під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові тощо), Матеріально-технічними засобами.

4.2.8. Призупинити або припинити надання Послуг у випадку порушення Замовником Правил поводження на території Замовника, розміщених на Веб-сайті.

4.2.9. Не допускати до занять Замовників, якщо наявні симптоми хвороби, яка може передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом, у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

4.2.10. Не допускати Замовників  в приміщення Виконавця у випадку порушення Замовником умов цього Договору. При цьому кошти, попередньо сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються..

4.2.11.    Відмовити у видачі сертифікату про проходження курсів у випадку не здачі  Замовником іспитів за результатами пройденого Навчального курсу.

4.2.11. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню Послуг, на час усунення таких причин. При цьому вже здійснена оплата за Послуги не повертається Замовнику.

4.2.12. Розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Замовника без попередження, якщо Замовник протягом півроку не скористався Послугами Виконавця. При цьому вже здійснена оплата за Послуги не повертається Замовнику.

4.2.13. Використовувати електронну пошту Замовника, вказану при реєстрації, з метою розсилання повідомлень технічного та адміністративного характеру, новин тощо.

4.2.14. Створювати нові Навчальні курси та вносити зміни у вже існуючий на свій розсуд, враховуючи відгуки та побажання Замовника.

4.2.15. Залучати третіх осіб для надання Послуг Замовнику.

4.2.16. У випадку не доукомплектування групи, Виконавець залишає за собою право прийняти рішення про закриття такої групи. У такому випадку Замовник може або повернути повну вартість Навчального курсу, або обрати іншу групу відповідного рівня із запропонованих Виконавцем альтернативних груп, якщо такі передбачені Виконавцем. Інформація про закриття групи надається адміністраторами Виконавця в строк не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів після планового закриття групи.

 

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Визнати і погодитися з тим, що під час проходження Навчального курсу використовується інформація (включаючи, проте не обмежуючись, правами на будь-які бази даних, графічні зображення, фотографії, відео- та звукозаписи, тексти, а також інші об’єкти авторського права), яка захищена законами про інтелектуальну власність та належать Виконавцю. Ані сам Замовник, ані інші особи за сприяння з боку Замовника, не копіюватимуть і не змінюватимуть програму Навчального курсу; не здійснюватимуть продаж, передачу третім особам будь-яких прав користування матеріалами Виконавця, а також не модифікуватимуть Послуги.

4.3.2. До укладення Договору ознайомитись зі змістом та умовами Договору, Тарифами, розміщеними на Веб-сайті.

4.3.3. Надати правдиву, точну і повну інформацію про себе. Якщо Замовник надає невірну інформацію, то Виконавець має серйозні підстави призупинити або відмовити Замовнику у наданні Послуг (особливо щодо військового або цивільного статусу Замовника тощо).

4.3.4. Дотримуватися Правил поводження на території Виконавця, розміщеними на Веб-сайті. На початку кожного заняття Замовник проходить інструктаж з техніки безпеки, про ознайомлення з яким розписується у відповідному журналі інструктажу, у випадку запізнення Замовника та відсутності проходження інструктажу – Замовник до заняття не допускається.

4.3.5. Відвідувати заняття відповідно до погодженого графіку.

4.3.6. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.

4.3.7. У випадку участі в онлайн-навчанні Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет.

4.3.8. Замовник не має права передавати свої права за Договором третій стороні.

4.3.9. Бережно та дбайливо відноситися до Матеріально-технічних засобів отриманих від Виконавця, за умови їх пошкодження та/або знищення, за наявності вини Замовника, відшкодувати їх вартість у порядку встановлено у п. 7.7. Договору.

 

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Акцептувати цей Договір шляхом проходження процедури реєстрації та оплати Послуг згідно з Тарифом.

4.4.2. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до Договору протягом всього терміну їх надання.

4.4.4. Звертатися до Виконавця з пропозиціями щодо покращення надання Послуг.

4.4.5. Одержувати відповіді та роз’яснення Виконавця щодо підстав відмови у реєстрації для отримання Послуг, якщо таке мало місце.

4.4.6. У випадку виникнення проблем з отриманням Послуг, Замовник може звернутися в службу підтримки Виконавця за контактами, визначеними на Веб-сайті.

4.4.7. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця та викладача, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

4.4.8. Ознайомлюватися з Навчальним курсом та навчальною програмою, що є його невід’ємною частиною.

 

 1. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

4.1.         Виконавець заявляє та гарантує наступне:

4.1.1. що йому належать всі та будь-які права інтелектуальної власності на інформацію що буде використовуватися під час навчання, і йому нічого не відомо про права інтелектуальної власності третіх осіб, які можуть бути порушені при укладенні цього Договору;

4.1.2. що він є суб’єктом господарювання, що має право на здійснення діяльності з надання Послуг, що є предметом даного Договору та що він, його наймані працівники та виконавці мають належну кваліфікацію для надання Послуг за цим Договором;

4.1.3. що він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору;

4.1.4. що він не несе відповідальності за життя та здоров’я Замовника.

4.2.         Замовник заявляє та гарантує наступне:

4.2.1. що він досяг 18 років та є дієздатною фізичною особою, яка діє від свого власного імені;

4.2.2. що він не входить до переліку осіб стосовно яких існують чи застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи;

4.2.3. що він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору;

4.2.4. що зміст та положення цього Договору, в тому числі про обсяг, зміст, характер та вартість Послуг, йому повністю зрозумілі та що Акцепт цього Договору здійснено не під впливом тиску, обману чи помилки;

4.2.5. що всі дані, інформація, відомості та документи, зазначені чи надані Замовником під час реєстрації на навчання є точними і достовірними;

4.2.6. що він буде інформувати Виконавця про всі зміни даних, відомостей чи інформації, які можуть вплинути на якість та/чи обсяг отриманих ним Послуг;

4.2.7. що він несе відповідальність за свій стан та здоров’я під час проходження Навчального курсу.

 

 1. СПОСІБ ОПЛАТИ

5.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування цього Договору є реєстрація Замовника на Веб-сайті та здійснення оплати за Навчальний курс згідно Тарифу.

5.2. Ціна Послуг визначається згідно з обраними Замовником Тарифом, відповідно до розміщеної інформації на Веб-сайті.

5.3. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений на Веб-сайті. Загальна вартість Послуг визначається індивідуально та залежить від обраного Навчального курсу, класу Замовника тощо. В разі не здійснення оплати Виконавець не надає Послуги.

5.4. Замовник розуміє і погоджується, що вартість Послуг Виконавця не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв’язку, оператори зв’язку та ін.). Вартість послуг третіх осіб сплачується Замовником самостійно.

5.5. Надання оплачених Замовником Послуг здійснюється тільки в межах поточного Навчального курсу та не може бути перенесено на наступні періоди.

5.6. Датою оплати Послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

5.7. Всі претензії Замовника з питань надання Послуг за цим Договором приймаються Виконавцем до розгляду в письмовій формі, направивши претензію на адресу, визначену на Веб-сайті протягом 2 (двох) днів з моменту надання Послуг. Виконавець розглядає отриману від Замовника претензію протягом 7 (семи) днів з дня її одержання. Претензії отримані Виконавцем після зазначеного строку не розглядаються.

5.8. У випадку якщо протягом строку визначеного п. 5.7 цього Договору Виконавець не отримав претензію, вважається, що Послуги надані Виконавцем належним чином, в повному обсязі та без зауважень. Акти приймання-передачі наданих послуг не підписуються, якщо сторони не погодили інше.

5.9. Повернення коштів, передбачених умовами Договору, відбувається лише за умови наявності письмової заяви, документального підтвердження настання непередбачуваних обставин, оригіналу квитанції про сплату Послуг, паспорту та ІПН Замовника.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Сторони беруть на себе зобов’язання по збереженню конфіденційності технічної, комерційної, фінансової та іншої інформації, відомостей та даних, переданих та отриманих в рамках укладання та виконання цього Договору, що означає, що розкрити її вони можуть лише за згодою іншої сторони та у випадках, передбачених чинним законодавством, в тому числі компетентним органам і суб’єктам, уповноваженим законодавством на отримання такої інформації, включаючи, але не обмежуючись: органи у сфері інтелектуальної власності, правоохоронні органи, суди тощо, зокрема для захисту своїх прав та інтересів а також фінансовим установам, що співпрацюють з ними, своїм радникам, працівникам, залученим виконавцям за умови зобов’язання їх зберігати конфіденційність інформації, що надаватиметься. Порушення даної умови може бути підставою для розірвання цього Договору.

6.2. Уся інформація, відомості та дані, передані сторонами одна одній в період дії цього Договору, вважаються конфіденційними, за виключенням випадків:

(а) прямо передбачених чинним законодавством України;

(б) коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

(в) коли така інформація, відомості та дані на момент їх отримання були загальновідомими або стали загальновідомими не з вини будь-якої сторони.

6.3. Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів організаційного і технічного характеру для того, щоб попередити повне або часткове розголошення інформації, відомостей та даних або ознайомлення з ними третіх осіб, без отримання попередньої письмової згоди на це іншої сторони, від якої була отримана така інформація.

6.4. Укладенням Договору Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання Послуг та їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.

6.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особам, залученим Виконавцем до надання Послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.

6.6. По закінченню дії цього Договору сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов’язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.

6.7. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає Виконавцю, а також третім особам, яких він визначить, безвідкличний, безоплатний, невиключний дозвіл на фотозйомку та на відеозйомку (створення аудіовізуальних творів і відеограм за участю особи), а також на використання фотографій із зображенням та аудіовізуальних творів і відеограм з участю Замовника, у будь-який спосіб, в тому числі шляхом їх публікації, в тому числі в мережі Інтернет, відтворення, показу, розповсюдження, переробки, включення до інших творів, збірок тощо, подання до загального відома публіки таким чином, щоб її представники могли здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором необмежену кількість разів у всіх країнах світу протягом необмеженого строку.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання Договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

7.2. Виконавець не несе відповідальність за:

−               неможливість надання Послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві;

−               порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання Послуг;

−               втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

−               будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

7.3. Замовник несе відповідальність за:

−               використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;

−               використання матеріалів, які розміщені на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам;

−               порушення правил та умов використання Послуг;

−               втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.

7.4. Обмеження відповідальності Виконавця:

−               сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної Послуги (згідно з Тарифами);

−               в разі порушення Виконавцем термінів надання Послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання Послуг або наданням Послуг в нові терміни до повного виконання зобов’язань.

7.5. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність:

−               Замовник може бути усунений від участі у заняттях, а Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку, без повернення вартості участі (у такому випадку, різниця між вартістю фактично отриманих Послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням);

−               Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням;

−               Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.

7.6. У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики і прийомів навчання Виконавця (які стали відомі Замовникові в процесі отримання Послуг за Договором) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері навчання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф в двадцятикратному розмірі від вартості придбаних Послуг (вартості пакету участі), за кожен випадок порушення.

7.7. Замовник гарантує, що є відповідальним за збереження Матеріально-технічних засобів, наданих йому Виконавцем та у випадку пошкодження та/або знищення їх, за доведеності вини Замовника, зобов’язується відшкодувати їх балансову вартість. У зв’язку з чим Сторони укладають та підписують акт пошкодження/знищення майна на підставі якого Замовник зобов’язується відшкодувати завдану шкоду.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Договором і чинним законодавством України.

8.2. Дострокове припинення (розірвання) Договору можливе:

8.2.1. у будь-який час за згодою сторін;

8.2.2. з ініціативи Виконавця у випадку порушення Замовником положень цього  Договору шляхом направлення відповідного повідомлення Замовнику на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації Замовника;

8.2.3. з ініціативи Замовника у випадку порушення Виконавцем положень цього Договору. Сторони погодили, що у випадку припинення (розірвання) Договору з ініціативи Замовника, Виконавець повертає частину сплачених коштів, лише за період часу по якому ненадані Послуги;

8.2.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

 

 1. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

9.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

9.2. У випадку, якщо розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до діючого процесуального законодавства України.

 

 1. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

10.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складенні в електронній формі (заявок, актів, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), направляються електронною поштою на вказані в договорі реквізити, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходитиме від сторони договору.

10.2. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче:

10.2.1. Заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях;

10.2.2. Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу);

10.2.3. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси сторони, виражає дійсне волевиявлення сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної Договором;

10.2.4. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Змовника, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаною Замовником при реєстрації;

10.2.5. Кожна зі сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам;

10.2.6. В якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

11.1. Якщо будь-яка з умов Договору стає недійсною або суперечить чинному законодавству України, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам сторін, що містилися в Договорі.

11.2. Визнання будь-якого положення даного Договору судом незаконними, недійсними або неможливими до застосування, ніяким чином не впливає на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ТОВ «Глобал Дрон Академія»

ЄДРПОУ 45331537

IBAN UA153348510000000026007242252

 

[1] Звертаємо увагу, що проходження іспитів внесено до обов’язкової програми курсу.